QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN RAO VẶT CHUNG

HÌNH THỨC HIỂN THỊ

STT Vị trí Hiển thị Giá
1 Hot trang chủ
Hiển thị tại 1 trong 6 vị trí Hot trang chủ Rao Vặt trong 2h
Lưu tại vị trí thường chuyên mục phù hợp
300,000
2 Top 1 Nhà Đất
Hiển thị Top 1 chuyên mục Nhà đất tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
250,000
3 Top 2-5 Nhà đất
Hiển thị Top 2-5 chuyên mục Nhà đất tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
Hiển thị Top 2-5 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
200,000
4 Top 6 Nhà đất
Hiển thị tại 1 trong 7 vị trí Top 6 chuyên mục Nhà đất tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Lưu tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp
100,000
5 Top 1 Mẹ bé
Hiển thị Top 1 chuyên mục Mẹ bé tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
200,000
6 Top 2-5 Mẹ và bé
Hiển thị Top 2-5 chuyên mục Mẹ bé tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
Hiển thị Top 2-5 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
150,000
7 Top 1 Xe hoặc Thời trang-Mỹ phẩm
Hiển thị Top 1 chuyên mục tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục trong 2h
150,000
8 Top 2-5 Xe hoặc Thời trang-Mỹ phẩm
Hiển thị Top 2-5 chuyên mục tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp 2h
Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
Hiển thị Top 2-5 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục trong 2h
100,000
9 Top 1 các chuyên mục khác
Hiển thị Top 1 chuyên mục tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục trong 2h
Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục trong 2h
50,000
10 Các vị trí khác
Không hiển thị các top nói trên
-Không xuất hiện ngoài trang chủ Rao vặt
Miễn phí

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN VÀ THANH TOÁN